Historie

Erb Drslaviců

Erb Drslaviců, rozdělený na zdél štít červený se třemi pruhy bílými v pravé nebo levé polovici štítu

Drslavická tvrz

…náleží nesporně k nejpozoruhodnějším útvarům ve skupině architektury, jakožto sídlo nižší šlechty. Tvrz je souborem staveb vzájemně stavebně souvisejících, obklopující těsné nádvoří. Navíc je obklopena budovami bývalého hospodářského zázemí /poplužního dvora/, jehož rozsah je v obci dobře patrný. Objekty jsou na svahu kaskádovitě uspořádány, což podmíňuje malebné pohledové uplatnění i v dálkových pohledech. Průčelí nesou stopy pozdně gotické i starší výstavby.

Majitelé Tvrze Drslavice

 • 1384 Štěpán z Drslavic
 • 1390 Petr z Drslavic
 • 1396 Štěpánek z Drslavic
 • 1415 Petr Rychart z Drslavic
 • 1479 Jaroslav a Petr Boubínský z Újezda
 • 1499 Jan z Újezda
 • 1522 Diviš Boubínský z Újezda
 • 1538 Wolf  Wienar z Murau
 • 1548 Zikmund Robmháp
 • 1551 Vilém z Rožmberka
 • 1589 Petr Vok z Rožmberka
 • 1603 Volf Novohradský z Kolovrat
 • 1612 Jáchym Novohradský z Kolovrat
 • 1627 Jan Oldřich z Eggenberku
 • 1633 Jan Antonín z Eggenberku
 • 1649 Jan Kristián z Eggenberku
 • 1719 Adam František ze Schwarzenberka
 • 1732 Josef Adam ze Schwarzenberka
 • 1782 Jan ze Schwarzenberka
 • 1789 Josef Jan ze Schwarzenberka
 • 1833 Jan Adolf ze Schwarzenberka
 • 1859 Jan Adam ze Schwarzenberka
 • 1888 Adolf Josef ze Schwarzenberka
 • 1931 Marie a Josef Švejdovi
 • 1991 Věra a Zdeněk Švejdovi

Počátky tvrze spočívají v temnotách středověku. Vesnice Drslavice je písemně doložena až na sklonku 14. století, mnohem později, než napovídá český čelední typ jejího názvu, nasvědčující vzniku v rámci vnitřní kolonizace nejméně o dvě století dříve. Někdy během 14. století sem vlastnicky pronikla i moc jihočeských velmožů – Rožmberků. Do jejíž závislosti upadl i dnešní rod.

(Drslavice – tvrz | Pravděpodobné foto: Antonín Lukesle | Ze sbírek městského muzea ve Volyni)První písemná zmínka z 1384 se vztahuje k Petru a Janu z Rožmberka. Místní rod, a tedy nepřímo i jeho sídlo, jsou nepřímo doloženy prediktátem Petra z Drslavic, po kterém byla tvrz roku 1395 provolána jako královská odúmrť. Jiný Petr z Drslavic přitiskl svou pečeť k památnému stížení listu české šlechty kostnického koncilu z 2. září 1415. Někdy v polovině 15. století získali tvrz vladykové z Újezda, kteří měli před rokem 1479 dobnou válku s pasovským biskupem. Další majitel Volf Vindar z Muranu prodává roku 1549 tvrz prostřednictvím Zikmunda Robmhapa ze Suché nezletilým posledním Rožmberkům Vilému a Petru Vokovi.

V roce 1603 bylo celé panství, jehož centrem byly Drslavice, pro svou zadluženost, prodáno i s tvrzí císařskému radovi a nejvyššímu zemskému sudímu Volfovi Novohradskému z Kolovrat. Nový majitel také zabředl do značných dluhů, pro které se snažil drslavické panství tak, jak jej získal po Rožmbercích, opět prodat. Kolovratovo sjednávání prodeje přerušilo stavovské povstání a bojové operace na jihu Čech. Za nich byly roku 1619 Drslavice přepadeny uherskými husary z císařské armády a celé vypáleny. Jednání vyústilo v prodej šlechtického sídla Drslavic s celým panstvím až 22. dubna 1628 krumlovskému vévodovi, knížeti Janu Oldřichovi z Eggenberku. Po dalších stopadesát let nejsou v dosti dobře zachované staré spisovně vimperského panství o panských objektech v Drslavicích záznamy. Až roku 1776 se stala drslavická tvrz předmětem pozonosti. 22. září toho roku tlumočil ředitel panství Hluboká vimperskému řediteli rozhodnutí prince ze Schwarzenberku, aby v nejbližších dnech polír z Netolic prohlédl starý zámek v Drslavicích, zaměřil jej a plán odeslal princi, který podle něj rozhodne o dalším osudu.

Tvrz Drslavice

Příkaz vyplynul z princovi předcházející osobní návštěvy objektu, při které se mu patro objektu zdálo vhodným jako sýpka pro žito a podkroví pro oves. Pro využití ostatních místností chtěl vidět plány. Nakonec se v roce 1777 rozhodlo, že celý zámek se přestaví na panské sýpky. Adaptece se uskutečnila roku 1778. Jako sýpka fungoval objekt do roku 1803, kdy v rámci rušení a parcelace nerentabilních dvorů bylo rozhodnuto o likvidaci dvora v Drslavicích. Všechny objekty dvora včetně starého zámku byly rozděleny na malé obytné díly a za odhadní ceny roprodány poddaným. Nejstarší část tvrze byla ponechána v panském vlastnictví. Až 11. listopadu 1931 prodala správa vimperského velkostatku tuto nejstarší část tvrze Josefu a Marii Švejdovým /majitelům větší části tvrze/ pro zlepšení provozu jejich hostinské živnosti za 1000,- Kč. Kupující se ve smlouvě zavázali odebírat pivo ze schwarzemberských pivovarů a minerálku Praga.

V roce 1947 Josef a Marie Švejdovi čp. 1, tj hostinec a hospodářské objekty tvrze, prodávají. Také jako Schwazemberkové si ponechávají nejstarší část tvrze, kde zřídili taneční sál a šenkovnu. Tu dávají i s celým přislušenstvím do bezplatného užívání novým majitelům.

Po roce 1948 začal tvrz z větší části neoprávněně užívat stát, i přestože pět rodin nadále tvrz vlastnilo. Za krátkou dobu ji užíval celou a to byl začátek největšího úpadku tvrze. Co přestálo téměř děvět století, to nevydrželo 40 let špatného zacházení. Materiál z tvrze se používal na stavby kravínů a několik set let staré trámy a prkna se používalo jako palivo. Do roku 1994, kdy tvrz odkoupil od ostatních spolumajitelů vnuk Josefa a Marie Švejdových, byly objekty z poloviny zřícené a značně staticky narušené. V současné době probíhá za částečné pomoci státu rekonstrukce s nutným statickým zabezpečením a zastřešením. Noví majitelé předložili ústavu památkové péče studii, která řeší komerční využití tvrze. Na tvrzi by se mělo ve středověkém stylu vybudovat 32 pokojů, galerie, kaple, rytířský sál, hostinec, vinný sklep, stáj apod.

(Načtení náhledů zavisí na rychlosti Vašeho připojení)

 

„Bydlení“ za dob totální rekonstrukce….

 

Drslavická tvrz je architektonicky a historicky výtvarným útvarem, který vyžaduje zachování a obnovu, která by se jevila po staletích nepřízně k objektu jako historický zlom.

Ing. Zdeněk Švejda

  [Současný majitel] [Fotogalerie]

Nákupem „Troškovy Hoštické Medoviny“ podporujete rekonstrukci drslavické tvrze

Troškova hoštická medovina

  [www.ZdeněkTroška.cz]  [Objednávejte zde]

WIKIPEDIE DRSLAVICE

Drslavická tvrz je goticko – renesanční stavba, která se nachází v obci Drslavice v okrese Prachatice. Vznikla zřejmě ve 14. století.  Avšak vesnice Drslavice je písemně doložena až na sklonku 14. století, mnohem později, než napovídá český čelední typ jejího názvu, nasvědčující vzniku v rámci vnitřní kolonizace nejméně o dvě století dříve. Prvními držiteli tvrze byli vladykové z Drslavic. Po nich se dostala do moci Eggenbergů, poté Rožmberků a Schwarzenbergů. Postupně ztrácela svou rezidenční funkci, tu nahrazovala funkce hospodářská. Úpadek tvrze nastal po roce 1619, kdy vyhořela……..

TROŠKOVA HOŠTICKÁ MEDOVINA - NÁKUPEM MEDOVINY PODPORUJETE NÁROČNOU REKONSTRUKCI DRSLAVICKÉ TVRZEE-SHOP
PROHLÍDKA TVRZE